BAŞ SAHYPA

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň (TGÝMJ) merkezi edarasynyň mijlisler zalynda “Watansöýüjilik we ynsanperwerlik ýörelgeleri” atly çäre geçirildi, oňa BMG-nyň Bosgunlaryň işi boýunça Ýokary Komissarynyň Müdirliginiň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin wekilhanasynyň wekilleri, Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň Türkmenistandaky wekili we Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý Halkara Federasiýasynyň Türkmenistandaky wekili jemgyýetiň hünärmenleri we meýletinçileri gatnaşdylar.

Türkmenistan demokratik, hukuk we dünýewi döwlet hökmünde dünýä derejesindäki häzirki meseleleri çözmäge gönükdirilen başlangyçlary, şol sanda ýokary gymmatlykly ynsanperwer ugury döretmäge gönükdirilen başlangyçlary öňe sürýändigine aýratyn üns berildi. Döwlet syýasatynyň esasy ugry döwletleriň özara bähbitlerini we adam hukuklarynyň goralmagyny, halkara hukugynyň umumy ykrar edilen ugurlarynyň ileri tutulmagyny goldaýar.Şeýle hem, çykyş edenler meşhur şahyr we filosof Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygynyň 2024-nji ýylda biziň ýurdumyzda we daşary ýurtlarda bellenilmegi barada durup geçdiler. Beýik şahyryň we akyldaryň döredijilik mirasy bahasyna ýetip bolmajak milli baýlyk we dünýä medeniýetiniň hazynasynyň aýrylmaz bölegidir. Şygyrlary adamlaryň ýüreginde ýaňlanýar, sebäbi hemişelik adamzat gymmatlyklaryny - Watana bolan söýgi, ynsanperwerlik, parahatçylyk, döredijilige, dostluga we doganlyga çagyrýar.

Garaşsyz , Bitarap ýurdumyzyň adam hukuklaryny, bähbitlerini goramagy döwlet syýasatynyň esasy ugurlary hökmünde yglan edilip hem-de halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryny ileri tutup, degişli resminamalary berjaý etmek boýunça öz üstüne alan borçnamalaryna yzygiderli eýerýär. Şunuň bilen baglylykda, milli jemgyýetiň alyp barýan işiniň Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý halkara hereketiniň ynsanperwerlik, özygtyýarlylyk, meýletinlik ýaly esasy ýörelgelerine laýyk gelýändigi bellenildi.

 

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Iyun 2024
Du Si Ca Pe An Se Ye
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
12816643
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
14934
24348
247757
602266
12816643

Siziň IP: 44.192.48.196
2024-06-12