BAŞ SAHYPA

Hemişelik Bitarap döwletimiz Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe bedew bady bilen öňe gidip, ösüş-özgerişleriň täze belentliklerine daýanýan jemgyýetimiziň asylly işleriniň esasy bölegini haýyr-sahabatlyk, hemaýatkärlik, medetkärlik, rehimdarlyk, ynsanperwerlik ýaly ýörelgeler tutýar. Ýurdumyzyň rowaçly ösüşlerini we özgertmelerini giňden wagyz edip, halkyň saglygyny goramaga gönükdirilen çärelere uly üns berilýär. “Pahim- paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda Türkmenistanyň  Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetniň Mary welaýat bölümi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Mary welaýat bölümi, welaýat Saglygy goraýyş müdirligi bilen bilelikde iş meýinama esasynda  ilatyň “Inçekeseliň öňüni almak we gender deňligi” boýunça welaýatyň çäginde ýerleşýän Türkmenhimiýa Döwlet konserni Ammiak we Karbamid öndürýän zawodlar toplumynyň işgärleri we “Maryazot” önümçilik birleşigi kärhanasynda 100 sany işgärleriniň gatnaşmagynda hem-de Marynyň “Ýeňiş” tikin fabriginde  100  sany işgärleriniň gatnaşmagynda çäre geçirildi. Çäräniň esasy maksady “Saglygym-baýlygym” ady bilen gender boýunça düşünjäniň adam saglygyna ýerirýän täsiri  we  ýokanç    keselleriň öňüni almak barada ilatyň  habarlygyny ýokarlandyrmak. Türkmenistanda inçekeseliň öňüni almakda, anyklamakda we bejermekde geçirilýän işler, inçekeselli näsaglara  ruhy-durmuşy goldawyň  berilişi barada gürrüňler gatnaşyjylaryň dykgatyna ýetirirmek.  Gatnaşyjylara inçekesel barada maglumat beriji kitapçalar paýlanyldy. Bu  geçirilen  çäre  gatnaşyjylara uly täsirini ýetirdi  we gyzyklanma bilen birnäçe sorag-jogap alşyldy. 

 

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Iyul 2024
Du Si Ca Pe An Se Ye
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
13405245
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
6613
18622
255123
581236
13405245

Siziň IP: 3.235.182.206
2024-07-13