Türkmenistanda geçirilen sebitara seminary

 

      Gyzyl Haç Halkara Komitetiniň gurnamagynda, 2015-nji ýylyň,maý aýynyň 26-28-i aralygynda Hazar deňziniň kenarýakasynda sebitara seminary we ilkinji kömek boýunça tejribe okuwy geçirildi. Şol çärede Gazagystan, Türkmenistan, Gyrgyzystan, Täjigistan we Özbegistan döwletleriniň Gyzyl Ýarymaý jemgyýetleriniň Adatdan daşary ýagdaýlary dolandyrmak boýunça toparlary gatnaşdylar. Çäräniň açylyş güni ilkinji kömek boýunça görkezme sergiler gurnaldy. Şol sergä gatnaşan sebitara döwletleriň hersi öz habar beriş maglumatlaryny, gönükdirme serişde –esbaplaryny hödürlediler. Üç günüň dowamynda geçirilen seminarda, gatnaşyjylar Adatdan daşary ýagdaýlarda ilkinji kömek meselelerinde öz hünärleri boýunça tejribe alyşdylar, bilimleri, endikleri  we pikirleri bilen paýlaşdylar. Seminaryň maksady diňe bir Adatdan daşary ýagdaýlarda ilkinji kömek bermekligi göz öňünde tutmak bilen çäklenmän, nätanyş ýagdaýlarda beýleki döwletleriň wekilleri bilen bilelikde işlemegiň usullaryny  göz öňünde tutmak boldy. Goşulyşan toparlara agzybirlikde işleşmek başartdy we geçirilen okuw –türgenleşik seminary üstünlikli amala aşyryldy.