BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

BAŞ SAHYPA

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň şanyna Türkmenistanyň Prezident Permana gol çekdi, şoňa laýyklykda ýurdyň raýatlarynyň uly topary döwlet sylaglary bilen sylaglandy.

Sylaglananlaryň arasynda Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý illi jemgyýetiniň işgäri, "Milli jemgyýetiniň ynsanperwerlik işinde kömekçi wezipesini goldamak" taslamasynyň utgaşdyryjysy Witaliý Wladimirowiç Zasepin "Watana bolan söýgüsi üçin " medaly bilen sylaglandy.

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramynyň öňüsyrasynda  ýurdumyzyň sosial-ykdysady ösüşine goşant goşan raýatlarymyz 25 sentýabrda sylaglanyldy.

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň ähli işgärleri Witaliý Wladimirowiçi gutladylar we  oňa gelejekde ynsanperwer işinde üstünlik arzuw etdiler.

 

 

 

 

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
12138281
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
3323
17065
503560
919301
12138281

Siziň IP: 18.206.13.203
2023-11-30