BAŞ SAHYPA

Merkezi Aziýanyň Gyzyl Ýarymaý jemgyýetleri bilen bir hatarda, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, Ynsanperwerlik diplomatiýasy üçin platforma döretmek boýunça onlaýn maslahata gatnaşdy. Duşuşyga sebit bölüminiň müdiri Birgitte Bişoff  Ebbesen, Merkezi Aziýadaky Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý Halkara Federasiýasynyň sebitleýin bölüminiň başlygy Sewal Guzelkilinç, ynsanperwerlik diplomatiýa we gatnaşyklar bölüminiň sebit başlygy Dik Klomen, şeýle hem gumanitar diplomatiýa wekili Joý Müller gatnaşdy.

Duşuşykda Milli jemgyýetleriň işinde ynsanperwerlik diplomatiýanyň ösmeginiň täze mümkinçilikleriň ýüze çykmagyna goşant goşýandygy we guramanyň işjeňligini pugtalandyrmaga mümkinçilik berýändigi, netijede Milli jemgyýetleriň halkara jemgyýetçiliginde, ýerli häkimiýetler we ilat bilen hyzmatdaşlykda ynsanperwerlik meseleleri çözmekde käbir häzirki maksatlara we wezipelere öňdebaryjy we utgaşdyryjy rollara geçmek mümkinçiliginiň boljakdygy bellenildi.

Merkezi Aziýanyň ähli Milli jemgyýetleriniň her gün ýüze çykýan  meňzeş kynçylyklaryň bir sebitde ýerleşýändigi bellendi, şonuň üçin hem bu ugurda habarlylygy ýokarlandyrmak üçin sebit derejesindäki ynsanperwerlik diplomatiýa merkezlerini guramak ýaly meselelere seredildi.

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, öz gezeginde guramanyň ähli bölümleriniň arasyndaky aragatnaşyk nokatlaryny kesgitlemek, guramanyň ösüş strategiýasyny kesgitlemek we öňe sürmekde potensial hyzmatdaşlary gözlemek üçin gyzyklanmalaryny, ýurtda ynsanperwerlik diplomatiýa syýasatyny ösdürmäge kömek edýär.

 2024-nji ýylda ynsanperwerlik diplomatiýa boýunça ýyllyk meýilnamyny taýýarlamak barada işler alynyp barylýar. Geljekde Milli jemgyýetler tarapyndan alnyp barylýan ynsanperwerlik diplomatiýa çäreleri, Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý Hereketiniň Merkezi Aziýa sebitindäki tagallalaryny birleşdirmäge mümkinçilik bermek, milli jemgyýetleriň ynsanperwerlik işleriniň ähli görnüşlerini yzygiderli höweslendirmek, goldamak we ýeňilleşdirmek we olara goşant goşmak üçin mümkinçilik döretmek hem-de mümkin boldugyça bütin dünýäde parahatçylygyň saklanmagyna we pugtalandyrylmagyna goşant goşup, adam azaplarynyň öňüni almak we ýeňilleşdirmegi maksat edinýär.

 

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
11775925
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
14174
17547
397426
619278
11775925

Siziň IP: 44.212.99.208
2024-04-20