BAŞ SAHYPA

Arkadagly Gahryman Prezidentimiziň  ýaşlar  barada edýän atalyk aladalaryndan, öwüşgünli badalgalaryndan ugur alyp, TGÝMJ-niň Ahal welaýat bölümi adamlaryň durmuşda biri-birine ynsanperwerlik gatnaşyklaryny saklamaklygy üçin, ýaşlaryň arasynda TGÝMJ-niň taryhy döreýşi we alyp barýan ynsanperwer işleri barada wagyz-nesihat okuw çäreleri yzygiderli geçirýär. TGÝMJ-niň Ahal welaýat bölümi TGÝMJ-niň döredilen güniniň 98-ýyllygy  mynasybetli ýaş meýletinçiler bilen bilelikde Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň  27-nji orta mekdebinde wagyz-nesihat çäresini geçirdi.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
11775582
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
13831
17547
397083
619278
11775582

Siziň IP: 44.212.99.208
2024-04-20