BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

BAŞ SAHYPA

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli, 2023-nji ýylyň 10-12-nji oktýabrynda “Saglygy goraýyş, bilim we sport Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe” atly halkara sergisine gatnaşdy.

Jemgyýetiň işiniň ähli ugurlary TGÝMJ-niň stendinde giňden görkezilýär. Ähli ýurduň çägindäki  işgärler we meýletinçiler tarapyndan geçirilýän işleri barada wideorolikler we fotogalareýalar  jikme-jik gürrüň berýär . Bu ýerde sergä gelenler ilkinji lukmana çenli  kömegiň endikleri hakynda maglumat aldylar (uly adam we çaga) simulýasion manekeni arkaly zerur endikleri aldylar, meselem ýürek-öýken reanimasiýasy.

Seýle hem, stende maglumat materiallary, ilkinji kömek enjamlary we esbaplary ilatyň has gowşak gatlagyna sosial hyzmatyň berilmegi: maýyplygy bolan adamlar üçin dört aýakly pişek we maýyplar üçin araba.

TGÝMJ-niň işiniň ähli görnüşleri boýunça broşyuralar we kitapçalar sergä gelýänlere paýlanyldy.

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
12137826
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
2868
17065
503105
919301
12137826

Siziň IP: 18.206.13.203
2023-11-30