BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

BAŞ SAHYPA

"Dogry  kömek durmuşy goraýar" atly çäre Türkmenabat şäheriniň "Bitaraplyk" seýilgähinde geçirildi. Ony TGÝMJ-niň Lebap welaýat bölüminiň işgärleri we meýletinçileri gurnadylar, " Ýol hereketiniň howpsuzlygy - ömrümiziň rahatlygy" atly milli aksiýasy geçirildi we 9-njy sentýabr ilkinji kömegiň bütindünýä güni diýip bellenildi.

Döwüklere, bogmalara, zäherlenmelere, zäherli ýylanlaryň çakmalary, mör-möjekleriň we haýwanlaryň, şeýle hem ýürek - reanimasiýalary we togunyň degmesi her bir gatnaşyjynyň durmuşynda bolup geçmegi mümkin, heläk bolanlara ilkinji gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegi hakynda gatnaşyjylara  doly gürrüň berdiler.

Seýilgähe gelenleriň ählisi wiktorinalara gatnaşmagy kabul etdiler. Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý Hereketiniň işleri barada bilim almak, lukmançylykdan öň ilkinji kömegini bermek üçin bäsleşige gatnaşdylari.

Çäreden soň raýatlar, çärä işjeň gatnaşygy kabul etdiler jemgyýetiň tarapyndan taýýarlanan ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy. Çärä gatnaşyjylaryň ählisi, adamlaryň saglygyny berkitmek üçin zerur we sagdyn durmuş ýörelgelerini  saklamak barada maglumat we wagyz kitapçalaryny aldylar .

 

 

 

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
12138904
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
3946
17065
504183
919301
12138904

Siziň IP: 18.206.13.203
2023-11-30