BAŞ SAHYPA

Türkmenistanyň  Gyzyl ÝarymaýMilli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminiň işgärleri ynsanperwerlik ýörelgelerini wagyz etmek üçin giň işler alyp barýarlar. Şeýlelik bilen, 9-10-njy noýabrda bölüminiň işgärleri 15 we 23-nji orta mekdeplerde ýygnanyşyk geçirdiler.

Orta bilim edaralarynyň meýletinçileri we okuwçylary, jemgyýetiň yglan eden ynsanperwer gymmatlyklaryny wagyz etmek maksady bilen geçirilen çärä gatnaşdylar. Tanyşdyryş dabaralarynda TGÝMJ-iň welaýat bölüminiň işgärleri Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý Hereketi, şeýle hem Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň işgärleri we meýletinçileri tarapyndan amala aşyrylan beýik ynsanperwerlik işleri barada çykyş etdiler.

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
10750599
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
11537
19493
576062
633013
10750599

Siziň IP: 18.207.129.175
2024-02-29