BAŞ SAHYPA

1. Giriş: Bu web sahypasy cookies ulanýar Bu web sahypasyny ulanmak bilen, cookies, ulanyjy maglumatlaryny (ýerleşiş maglumatlary; OS görnüşi we wersiýasy; brauzeriň görnüşi we wersiýasy; enjamyň görnüşi we ekranyň çözgüdi; ulanyjynyň saýta gelen ýeriniň çeşmesi; haýsy saýtdan ýa-da haýsy mahabat; OS we brauzer dili; ulanyjy haýsy sahypalary açýar we haýsy düwmä basýar; ip-adresi) sahypany dolandyrmak, täzeden gözden geçirmek we statistiki gözlegler we synlar geçirmek üçin. Maglumatlaryňyzyň işlenmegini islemeýän bolsaňyz, bu sahypany terk etmeli.

2. Cookies hakda Bu web sahypasy cookies ulanýar. cookies , web sahypasynyň sahypalary bilen bilelikde iberilýän we brauzeriňiz tarapyndan kompýuteriň gaty diskinde saklanýan kiçijik, ýönekeý faýl (harplaryň we sanlaryň hatary). Ondan soňky saparlarda bu faýldan maglumatlar serwerlerimize iberilip bilner. Web serwerleri, web sahypasynyň dürli sahypalaryna göz aýlanda ulanyjylary kesgitlemek we yzarlamak we ozal girip görendiklerini anyklamak üçin cookies ulanyp bilerler.

3. Cookies  we şahsy maglumatlar Web sahypamyzda saklaýan cookies sizi şahsyýeti görkezýän maglumatlar ýok.

4. Cookies açmak, öçürmek we pozmak cookies işletmek, öçürmek we pozmak barada has giňişleýin maglumaty brauzeriňiziň görkezmelerinde ýa-da onuň kömegi bilen tapyp bilersiňiz.

5. Cookies barada has giňişleýin maglumat Cookies barada has giňişleýin maglumaty Wikipediýada ýa-da beýleki web sahypalarynda tapyp bilersiňiz.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
10749772
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
10710
19493
575235
633013
10749772

Siziň IP: 18.207.129.175
2024-02-29