BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

BAŞ SAHYPA

TGÝMJ-niň ofis merkezinde Türkmen halkynyň Milli Lideriniň giň düşünjeli zähmeti, lukmançylyk ylymlarynyň doktory, professor, Ylymlar Akademiýasynyň akademigi Gurbanguly Berdimuhamedowyň "Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri" atly 15-nji tomynyň tanyşdyrylyşy boldy. TGÝMJ-niň işgärleri üçin tanyşdyrylyşy Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä diller institutynyň talyplary - tejribeçileri gurnadylar we geçirdiler.

Giň okyjylara ýüzlenýär, biziň ýurdumyzyň baý ösümlik dünýäsi we halk lukmançylygynyň gadymy däpleri hakynda gyzyklanýarlar, neşirde köpýyllyk barlaglaryň netijeleri we Türkmen topragynda ösýän ösümlikleriň bejeriş aýratynlyklary barada hakyky bilim hazynasy bolup durýar, asyrlar boýy dürli keselleri bejermekde netijeli ulanylýar.

Çykyş edenler täze 15-nji tomyň aýratyn ähmiýetini nygtap geçdiler, düýpli ylmy işleriň dowamydyr, Türkmen halkynyň Milli Lideri 2009-njy ýylda üstünde işläp başlady.

 

 

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
12137579
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
2621
17065
502858
919301
12137579

Siziň IP: 18.206.13.203
2023-11-30