BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

BAŞ SAHYPA

Türkmenistanyň Gyzyl  Ýarymaý Milli jemgyýeti ýaşuly nesliň wekilleri üçin ýörite baýramçylyk meýilnamasyny taýýarladylar. Aşgabat şäheriniň  garrylar öýünde ýaşaýanlar üçin baýramçylyk çäresi 3-nji oktýabrda geçirildi, geçen  ýyllaryň aýdymlary, meşhur goşgy eserleri we sahna oýunlary boldy. TGÝMJ-niň işgärleri we meýletinçileri ýerine ýetirdiler. “Sowet filmini bil”, teswirlereme boýunça multfilmi oýun-wiktorinasyna aýratyn gyzyklanma döretdi. Film bilnen wagty bolsa, onuň içindäki aýdymy hemmesi bile ýerine ýetirdiler.

Hoşlaşykda, uly ýaşlylar indiki duşuşygy geçirmekligi hödürlediler, ýaşuly nesliň wekilleriniň ýerine ýetirmegine zehinli meýletinçiler gitaranyň sazandarlyk edilmeginde aýdym ýerine ýetirerler. Minnetdarlyk hökmünde, ajaýyp gurnalan baýramçylykda TGYMJ-niň wekillerine garrylar öýünde ösýän bägülleri gowşuryldy.

 

 

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
12137493
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
2535
17065
502772
919301
12137493

Siziň IP: 18.206.13.203
2023-11-30