BAŞ SAHYPA

3-nji dekabrda Halkara maýyplaryň güni mynasybetli Türkiýe Respublikasynyň medeniýet merkezinde baýramçylyk dabarasy geçirildi. Bu dabara Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti we Türkiýe Respublikasynyň ilçihanasy tarapyndan gurnalyp, oňa maýyp çagalar bilen bilelikde olaryň ene-atalary çagyryldy.

Çagalary we olaryň hossarlaryny mähirli garşylamak bilen jenap ilçi Torgan Oral çakylygy kabul edip, dabaranyň arzyly myhmany bolýandygy üçin olara çäksiz minnetdarlygyny bildirdi. Bu dabara çagalary ruhlandyrmak maksady bilen söhbetdeş hökmünde paraolimpiýada oýunlarynyň türgeni, sportuň suwda ýüzmek, stol tennisi, ýeňil atletika, agyr atletika bilen oturyp-turmak ýaly görnüşleriniň 4 gyzyl, 5 kümüş medallaryň eýesi Annamuhammet Orazmyradow (Eýran, Tähran, 1999; Alma-Ata, Gazagystan, 2002, Özbegistan, Taşkent, 2005, Beýik Britaniýa, Birmingem, 2006) çagyryldy.

TGÝMJ-niň işgärleri, meýletinçileri we tejribeçileri tarapyndan dabaranyň sebäpkärleri üçin täze ýyl baýramçylygy mynasybetli sosna konuslaryndan dürli oýnawaçlary ýasamak boýunça ýörite ussatlyk sapaklary gurnaldy, isleg bildiren çagalara akwagrim nusgasynda suratlar çekildi, içine iň gowy arzuwlar ýerleşdirilen dürli reňkli şarlar sowgat berildi.

TGÝMJ-niň meýletinçileri tarapyndan pianino we skripka saz gurallarynda ýerine ýetirilen sazlar çäräniň esasy bölegini düzdi. Çagalar öz gezeginde ýaňlanan aýdymdyr-sazlara goşulyp tans etdiler, dürli goşgulary ýatdan aýdyp berdiler. Ýerine ýetiren çykyşlary üçin çagalara ýaş aýratynlyklaryna görä ozaldan aksiýa esasynda alnan birnäçe oýnawaçlar sowgat berildi. Dabara şowhunly sazlar we tanslar bilen jemlenildi.

Dabaranyň soňunda ene-atalar guramaçylara özüniň minnetdarlygyny bildirdiler

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
10751025
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
11963
19493
576488
633013
10751025

Siziň IP: 18.207.129.175
2024-02-29