BAŞ SAHYPA

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Daşoguz welaýat bölümi tarapyndan 2023-nji ýylyň 17-nji ýanwarynda welaýatyň “Daşoguz” myhmanhanasynda, welaýat bölüminiň hyzmatdaşlarynyň, işewür agzalarynyň we meýletinçileriniň gatnaşmagynda işçi duşuşygy geçirildi. Jemgyýetiň welaýat bölüminiň düzümleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, saglygy goraýyş we bilim ulgamynyň wekilleriniň gatnaşan bu çäresinde welaýat bölüminiň hünärmenleri çykyş edip, öz işlerinde ynsanperwerlik ýörelgelerine daýanýan jemgyýetiň taryhy we ýylyň dowamynda alnyp barylýan köptaraply işler dogrusynda gürrüň berdiler.     Işçi duşuşyga gatnaşyjylar özara sorag jogap alyşdylar, welaýat bölümine degişli birnäçe meseleleriň üstünde durup geçdiler, geljekde-de welaýat bölümi bilen bilelikde hyzmatdaşlygy saklap ýylyň dowamynda geçiriljek çäreleri aýdyňlaşdyryp ilatyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmaga gönükdirilen ençeme ilşeri meýilleşdirdiler. Şeýle hem, jemgyýetçilik guramalaryň wekilleri çykyş edip, jemgyýetiň ynsanperwerlik ulgamynda alyp barýan işleriniň gerimini has-da giňeltmek babatda degerli maslahatlary berip, TGÝMJ-niň Daşoguz welaýat bölüminiň il-ýurt bähbitli alyp barýan işlerimizde üstünlik arzuw etdiler.

 

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
12312283
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
7476
20489
345663
588121
12312283

Siziň IP: 44.210.83.132
2024-05-18