BAŞ SAHYPA

Türkiýe we Siriýa döwletlerinde tebigatyň garaşylmadyk apaty — güýçli ýer titremesi bolup geçdi. Häzirki wagtda ýykylan, weýran bolan binalaryň astynda galanlary halas etmek üçin dünýäniň onlarça ýurdy bu döwletlere hemaýat goluny uzadýar.
Ýeri gelende bellesek, Türkmenistan hem derman, saglygy goraýyş maksatly serişdelerden we dokma önümlerinden ybarat ynsanperwerlik ýüküni dostlukly Türkiýäniň halkyna ugratdy. Şeýle-de Türkmenistandan Türkiýä halas ediş topary we lukmanlar ugradyldy, olar häzirki wagtda ejir çekenlere kömek berýän kärdeşlerine doganlyk goldawyny berýärler.
Türkmenistanyň Hökümetiniň ugradan kömeginden başga-da, Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti hem Türkiýe we Siriýa döwletlerine ynsanperwer ýüküni ugradar.
Gyzyl Ýarymaý milli jemgyýeti ynsanperwerlik ýüküniň doganlyk döwlete iberilmegini we mätäç adamlara paýlanmagyny üpjün etmek babatda tejribeli hünärmenler bilen ýakyndan iş alyp barýar.
1926-njy ýylda döredilen Gyzyl Ýarymaý milli jemgyýeti ata-babalarymyzyň ynsanperwerlik, hoşniýetlilik ýörelgelerinden gelip çykýan asylly işleri ýurdumyzyň welaýat, şäher we etrap şahamçalarynyň üsti bilen amala aşyrýar.

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Iyun 2024
Du Si Ca Pe An Se Ye
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
12816626
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
14917
24348
247740
602266
12816626

Siziň IP: 44.192.48.196
2024-06-12