BAŞ SAHYPA

        Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň işgärleriniň gurnamagynda mümkinçiligi çäklendirilen çagalaryň arasynda  surat bäsleşigini geçirmek  indi asylly däpleriň birine öwrüldi. Ynha indi ençeme ýyl bäri geçirilýän  bu bäsleşige Aşgabat şäheriniň Saglygy dikeldiş okuw-terbiýeçilik toplumynyň hem-de Kömekçi mekdebiň okuwçylary işjeň gatnaşýarlar. Bu gezekki bäsleşik 2016-njy ýylyň fewral aýynda “Men durmuşy söýýärin!” atly şygar bilen geçirildi.  Bu bäsleşige 5 ýaşdan 17 ýaş aralykdaky  60 sany höwesjeň gatnaşdy. Çagalar öz çeken suratlarynda Watan, tebigat, maşgala baradaky öz içki duýgularyny beýan etdiler. Suratlaryň birentegi ýagty duýgulara baýlygy, aýratynlygy, hyýalbentligi bilen tapawutlanýardy. Ähli çekilen suratlara TGÝMJ-niň işgärlerinden düzülen emin agzalary tarapyndan mynasyp baha berildi. Emin agzalary biragyzdan çekilen suratlaryň ählisiniň göwnüňi göterýändigini, çagalarda çeper döredijilige bolan höwesi oýarmagyň aýratyn ähmiýetiniň bardygyny bellediler. Baýrakly orunlara mynasyp bolan çagalara pikirlenişiňi ösdürýän, stoluň üstünde goýup oýnalýan oýunlar hem-de döredijilik üçin gerek bolan serişdeleriň toplumy sowgat berildi.
        Bäsleşik özüneçekiji hem-de işjeň ýagdaýda geçdi. Kimiň ýeňiji bolanlygynyň tapawudy ýok. Bäsleşigiň manysy bu zatlarda däl. Esasy zat – çagalara durmuşy söýmegi, oňa sarpa goýmagy öwretmekde.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Awgust 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5979147
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
588
876
37449
79102
5979147

Siziň IP: 44.200.30.73
2022-08-18