BAŞ SAHYPA

TGÝMJ-niň Balkan welaýat bölüminiň Türkmenbaşy etrap şahamçasynyň gurnamagynda, Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen alnyp barylýan ynsanperwer ýörelgelerinden ugur alyp, Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Türkmenbaşy etrap şahamçasynyň wekili, meýletinçileri  etrabyň çägindäki  çagalar baglarynda, orta mekdeplerde dürli adatdan daşary ýagdaýlarda, betbagtçylylykly hadysalar ýüze çykanda ýaş nesillere ýangyn howpsuzlyk düzgünlerini berjaý etmek,  adam saglygyna zyýan ýetirýan howpyň öňüni almak barada  wagyz-nesihat duşuşygyny geçirdi. Çünki seresaply bolmagyň endiklerini öwretmek, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň esasy wezipeleriniň biri bolup durýar.

 

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Iyul 2024
Du Si Ca Pe An Se Ye
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
13405451
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
6819
18622
255329
581236
13405451

Siziň IP: 3.235.182.206
2024-07-13