BAŞ SAHYPA

Daşoguz welaýatynyň sport toplumynyñ düybünde 2023-nji yylyñ 3-nji oktýabrynda Inklyuziya festiwaly boldy,  TGŸMJ-niñ Daşoguz welaýat bölüminiň meyletinçileri isjeň gatnasygy kabul etdiler.

Meyletinçiler sport estafetalaryny we çagalar burçlaryny gurnadylar. TGŸMJ -niñ meýletinçileri bilen gurnalan festiwala gatnaşyjylar surat çekmek boýunça sapaklary ýatladylar, çeper iş yagty we şadyýan  boldy. Inklýuziwnyy festiwaly TGŸMJ-niñ Dasoguz welaýat bölümi bilen bilelikde döwlet organynyň wekilleri, jemgyjetçilik guramalary, yaslar we BMG-niň Türkmenistandaky Hemiselik utgaşdyryjy wekilliginiň goldamagynda köpçülikleýin habar beriş serişdeleri gurnadylar, Adam hukuklarynyň Ähliumumy deklarasiýasynyñ kabul edilen gününiñ 75 ýyllyk bayramçylygyna gabat geldi.

 

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Iyul 2024
Du Si Ca Pe An Se Ye
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
13405875
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
7243
18622
255753
581236
13405875

Siziň IP: 3.235.182.206
2024-07-13