Habarlar

2024-nji ýylyň ýanwaryndan Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetinde, Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý  Halkara Federasiýasy tarapyndan maliýeleşdirilýän “Merkezi Aziýa ýurtlarynda ýer titremesiniň ýokary we tebigy betbagtçylyklar bolan adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlygyny üpjün etmek we olara täsir etmek üçin ýerli we milli mümkinçilikleri güýçlendirmek” taslamasy öz işine başlady.

Bu taslamany 2024-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli durmuşa geçirilmeklik meýilleşdirilýär. Ýylyň dowamynda, TGÝMJ-niň ýerli bölümleriniň üsti bilen, etraplarda 15 sany täze ýerli jemgyýetçilik komitetleri açylar. Başlangyç etapda, ýerli jemgyýetçilik komitetleriniň agzalary bilen adatdan daşary ýagdaýlara garşy göreşmegiň düzgünleri we ilkinji kömegiň düzgünleri barada giriş sapaklary geçiriler. Ýerli jemgyýetçilik komitetleriniň agzalary hem öz gezeginde  ýerlerde şuňa meňzeş sapaklary geçirmeli bolarlar we şeýlelik bilen has köp ilata ýaýrar. Şeýle hem, Ýerli jemgyýetçilik komitetleriniň tekliplerine esaslanyp, ýagny tebigy betbagtçylyklaryň howpuny azaltmaga gönükdirilen mitigasiýa taslamalary taýýarlanar we durmuşa geçiriler.

Ýaşlar bilen işlemek, olary milli jemgyýetiň hataryna meýletinçi hökmünde toplamak, adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk görmek we ejir çekenlere ilkinji kömegi bermek meselesine aýratyn üns berler.

10750379
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
11317
19493
575842
633013
10750379

Siziň IP: 18.207.129.175
2024-02-29