Habarlar

Daşary işler ministrliginde ýurdumyzyň Mejlisiniň, birnäçe ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň adam hukuklary we halkara ynsanperwer hukugy babatda halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilişini üpjün etmek boýunça pudagara toparyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Gün tertibine laýyklykda, toparyň 2023-nji ýylda ýerine ýetiren işleriniň netijelerine garaldy hem-de “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýyly diýlip yglan edilen 2024- nji ýylda öňde goýlan wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy. Toparynyň agzasy TGÝMJ-niň başlygy hem oňa gatnaşdy. Şeýle hem mejlisiň çäklerinde bu düzümiň 2024-nji ýyl üçin iş meýilnamasyna hem-de “Türkmenistanda halkara ynsanperwer hukugyny (HYH) ornaşdyrmak babatda 2024–2026-nji ýyllar üçin iş meýilnamasynyň” taslamasyna garaldy. Milli kanunçylygy halkara hukugyň kadalary bilen utgaşdyrmak boýunça teklipleri taýýarlamak Pudagara toparyň işiniň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, hasabat döwründe geçirilen çäreleriň ýurduň adam hukuklary we azatlyklary babatda kanunçylyk binýadyny döwrüň talabyna laýyklykda kämilleşdirmäge gönükdirilendigi bellenildi. Mejlisde ilatyň hukuk bilimliligini ýokarlandyrmak, hukuk maglumatlaryna elýeterliligi giňeltmek meselelerine uly üns berlendigi nygtaldy.

10750650
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
11588
19493
576113
633013
10750650

Siziň IP: 18.207.129.175
2024-02-29