Habarlar

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Merkezi edarasynda  Merkezi geňeş geçirildi, geňeşde içerki kadalaşdyryjy resminamalaryna, strategiki we her ýyl üçin iş meýilnamalaryna garaldy  hem-de olar tassyklandy, şeýle hem ýyllyk büjetini we onuň ýerine ýetirilişi baradaky hasabaty tassyklandy.  Jemgyýetiň welaýat we ýerli bölümleriniň hasabatlaryna hem-de TGÝMJ-niň pudaklaýyn tabynlykdaky kärhanalarynyň önümçilik işi hakyndaky hasabatlara garaldy we tassyklandy. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Türkmenistanyň çäginde durmuşa geçirmek üçin işlenip taýýarlanylan ähli taslamalary we maksatnamalary tassyklandy.

10751113
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
12051
19493
576576
633013
10751113

Siziň IP: 18.207.129.175
2024-02-29