Habarlar

Biziň jemgyýetimiziň esasy baýlygy raýatlaryň saglygy, adam hakymda aladadyr. Bu boýunça Türkmenistanda uly taslamalar ýerine ýetirilýär. TGÝMJ- ti özüniň ýedi sany esasgoýujy ýörelgelerine laýyklykda, adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda olara gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegini öwretmäge çalyşýar. Jemgyýet öz ýörelgelerine esaslanyp, her bir adamyň    maşgalasynda, işinde, gezelençde islendik ýerde betbagytçylyga uçran adamalara, ruhy kömegini bermek we  lukmandan deslapky ilkinji kömek endiklerini öwretmek ýaly amaly okuwlary  yzygiderli geçirýär.

Ýurdumyzyň gülläp ösmeginde ýadowsyz zähmet çekýän: Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň  hünärmenleri, geçirilen  amaly okuwa  uly gyzyklanma bilen gatnaşdylar. Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň döwlet lukmaçylyk uniwerstitetiniň iýmit gigiýenasy kafedrasynyň hünärmenleri bolsa «Sagdyn iýmitlenmek» barada çykyşlary bilen öz goşandyny goşdular.

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň esasy maksady Lukmandan deslapky ilkinji kömek endiklerini öwretmek bilen, adatdan daşary ýagdaýlarda ilkinji kömegi dogry ýerine ýetirip biljek adamlaryň sanyny artdymak bolup durýar. Biziň jemgyýetimiz ýaş nesliň ýlymly-bilimli, sagdyn ruhly bolup ýetişmegi uçin, ýaşlaryň arasynda  lukmandan deslapky ilkinji kömek amaly okuwlary yzygiderli geçirmegi dowam edýär.

10751950
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
12888
19493
577413
633013
10751950

Siziň IP: 18.207.129.175
2024-02-29