Habarlar

Täze ýyl baýramçylygynyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň işgärleri we meýletinçileri ozaldan beren wadasynda - Ýaşulularyň halkara gününde - durup, garrylar öýünde baýramçylyk dabarasyny gurnadylar.

Täze ýyl baýramçylygy gutlaglar we mähirli garşylamalar bilen başlandy. Soňra goşgudyr sazlar ýaňlandy. Meýletinçiler ýörite taýýarlanylan sahna oýunlaryny ýerine ýetirdiler. Aýratynam, gatnaşyjylarda Täze ýyl mynasybetli baýramçylyk çakylyklaryny taýýarlamak uly gyzyklanma döretdi. Dabara garrylar öýündäki bir weteranyň gitara saz guralynda saz çalyp, däp bolan aýdymlary hemmeleriň bilelikde aýtmagy bilen tamamlandy.

10751119
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
12057
19493
576582
633013
10751119

Siziň IP: 18.207.129.175
2024-02-29