Habarlar

Daşoguz Maliýe Orta Hünär Mekdebiniň okuwçylary, TMGÝJ-niň Daşoguz welaýat bölüminiň we Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Raýat goranmak bölüminiň hünärmenleri tarapyndan gurnalan çärä gatnaşdylar. Çäräniň temasy “Adatdan daşary ýagdaýlarda we tebigy betbagtçylyklarda ilkinji kömegi bermek üçin meýletinçileriň gözleg we halas ediş işlerinde bilimlerini we başarnyklaryny giňeltmek” barada geçirildi.

 

Çärä gatnaşan ýaşlar ýer titremesi wagtynda halas ediş işlerini nädip guramalydygyny we ilkinji kömek ýörelgelerini berjaý edip, pidalara ilkinji kömegi bermeklerini öwrendiler.

Guramaçylaryň çykyşlary wideo slaýdlar we beýleki maglumat materiallary bilen bilelikde geçirildi.

10751930
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
12868
19493
577393
633013
10751930

Siziň IP: 18.207.129.175
2024-02-29