Habarlar

1-nji oktýabrda Halkara yaşulylar  güni, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Daşoguz welaýat bölüminiň meýletinçileri hormatly ýaşulularyň we çal saçly eneleriň öýlerine bardylar. TGÝMJ-iň meýletinçileri weteranlary baýramçylyk bilen gutladylar we sowgat berdiler.

Geçirilen gepleşiklerde ýaşulular ýaş nesliň wekillerine durmuşlary we şaýat bolan we gatnaşan wakalary barada gürrüň berdiler. Ýaşulular bilen geçirilen duşuşyk meýletinçilerde ýatdan çykmajak täsir galdyrdy.

 

 

10750239
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
11177
19493
575702
633013
10750239

Siziň IP: 18.207.129.175
2024-02-29