Habarlar

    Şu gün Türkmenistanyň Içeri Işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky 1001-nji harby bölüminde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Içeri Işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň gurnamagynda Watan goragçylarynyň güni mynasybetli “Mertligiň, edermenligiň synmaz şöhrady” atly aýdym-sazly dabara geçirildi.
   Dabarada ýerine ýetirilen milli özboluşlylygy alamatlandyrýan halk we estrada, harby-watançylyk, medeni-syýasy aýdymlar dabara gatnaşyjylaryň watançylyk duýgularyny artdyryp, söweşjeň we ynsanperwer ruhlaryny belende göterdi. Dabaranyň dowamynda Türkmenistanyň Içeri Işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky 1001-nji harby bölüminiň serkerdelerine, harby gullukçylaryna Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti tarapyndan baýramçylyk sowgatlary gowşuryldy. Dabaraly çärämize TGÝMJ-niň işgärleri we meýletinçileri hem-de ýokary okuw jaýlaryndan gutlamak üçin mugallymlar gatnaşdylar.Ýokary okuw jaýlaryndan gelen mugallymlara sowgatlar gowşuruldy.
    Şanly sene mynasybetli geçirilen bu dabara ýurdumyzda Watan goragyna çäksiz sarpa we egsilmez hormat goýulýandygynyň, Watan goragçylarynyň sarpasynyň belentdiginiň aýdyň subutnamasyna öwrüldi.
    Dabara gatnaşanlar ýurdumyzda Watan sarpasyny we goragyny pugtalandyrýan, Watan goragçylaryna uly ynam bildirýän hormatly Prezidentimize, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň hormatly Belent Serkerdebaşysyna alkyşlar, iň ajaýyp arzuwlar etdiler.

Fewral 2023
Du Si Ca Pe An Se Ye
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
6241613
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
653
888
1541
52254
6241613

Siziň IP: 3.235.195.196
2023-02-02