Habarlar

    TGÝMJ-niň “Türkmenistanyň Aral deňizi sebitindäki mekdepleriň we ýerli bileleşikleriň derejesinde çäreleri geçirmek arkaly gowşak ýerlerde bilim, lukmançylyk, sanitar-arassaçylyk gurşawyny we adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlygy berkitme” taslamasynyň iş meýilnamasyna laýyklykda, TGÝMJ-niň Daşoguz welaýat bölüminiň hünärmenleri, meýletinçileri we Daşoguz welaýat Baş bilim müdirliginiň wekilleri bilen bilelikde 2021-nji ýylyň dekabr aýynyň 20-21-ne welaýatyň orta mekdeplerinde suw üpjünçiligine, umumy arassaçylyga (WASH) baha berme işlerini geçirmek, welaýat bölüminiň işgärleriniň we meýletinçileriniň çaga terbiýesi, iýmitlenme, sagdyn durmuş ýörelgeleri, töwekgelçilikler hakynda habar berme hem-de ilat bilen hyzmatdaşlyk boýunça mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak üçin wideo aragatnaşyk arkaly geçirilen iki günlik okuw çäresine gatnaşdylar. Okuw maslahatynda şeýle hem ýerli derejede hemmetaraplaýyn ýokary hilli durmuş hyzmatlary etmeklik barada gürrüňler edildi.

5772141
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
2521
1421
34968
62106
5772141

Siziň IP: 35.170.82.159
2022-05-19