Habarlar

    TGÝMJ-niň Daşoguz welaýat bölüminiň hem-de TMÝG-nyň welaýat Geňeşiniň bilelikde guramagynda B.Seýtäkow adyndaky mugallymçylyk mekdebiň meýletinçi ýaşlarynyň arasynda “Meýletinçiler – biziň güýjümizdir” ady bilen okuw maslahaty geçirildi. Maslahatda meýletinçileriň alyp barýan işi we olaryň jemgyýetdäki orny barada birnäçe täsirli çykyşlar edildi.
     Meýletinçilik işi bu – çözgütlere öz täsiriňi ýetirmek, maslahatlara gatnaşmak we çykyş etmek, köpçülikleýin çäreleri guramak, jogapkärçilikli we işjeň hereket etmek, täzeçil garaýyşlary oýlap tapmak, ynsanperwerlik kömegini bermek, tejribe alyşmak ýaly mümkinçilikleri meýletin ýerine ýetirmekden ybaratdyr. Şular dogrusynda giňişleýin gürrüň edilmegi, foto we wideo şekilleriň görkezilmegi, bu sorag bilen baglanyşykly sorag-jogaplaryň alşylmagy maslahatyň täsirliliginiň has-da artdyrdy. Maslahatyň ahyrynda meýletinçi ýaşlaryň birnäçesine TGÝMJ-niň welaýat bölümi tarapyndan gymmat bahaly höweslendiriji sowgatlar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.
    TGÝMJ-niň welaýat bölümi meýletinçiler bilen ýaşlaryň arasynda Arkadag Prezidentimiziň “Döwlet adam üçindir!” diýen ynsanperwer ýörelgesiniň esasynda alyp barýan içeri we daşary syýasatyny halk köpçüliginiň arasynda wagyz-nesihat etmek, durmuşa ornaşdyrmaga öz goşandyny goşmaklygy esasy wezipesi hökmünde kesgitleýär.

Dekabr 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
6153847
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
656
1562
7989
51062
6153847

Siziň IP: 44.201.99.222
2022-12-08