Habarlar

    Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ata Watanymyz gün-günden gülläp ösýär. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen ýetilen sepgitler, ösüşler, özgerişleri bilen tamamlanyp barýan 2021-nji “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýyly taryha altyn harplar bilen ýazylan ýyllaryň biri boldy. Bosagamyzda duran ýetip gelýan 2022-nji taze ýyl baýramçylygyny garşylamak üçin Ata Watanymyzyň her bir künjeginde arçalar bezelip ýurdumyzyň görküne hasda görk goşýar. Täze ýyl baýramçylygy öwşün atýan arçalar, dürli çyrajyklar bilen bezeg berip duran köçeler halkyň şatlygyna has-da şatlyk goşýar. Biz hem Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Balkan welaýat bölüminiň Türkmenbaşy etrap şahamçasynyň gurnamagynda kömege mätäç doly ýetim, maýyp çagalaryň ruhuny galkyndyrmak maksady bilen täze ýyl süýjülik sowgatlaryny paýladylar. Täze ýyl süýjülik sowgadyny alan her bir çaga şatlanyp goşgy, aýdym aýdyp öz ýürek buýsançlaryny beýan etdiler. Çagalar, halkymyzyň abadan, bagtyýar, sagdyn durmuşy üçin ähli mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, il ýurt bähbitli, dünýä ähmiýetli işleriniň rowaç bolmagyny arzuwladylar!

 

Dekabr 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
6154015
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
824
1562
8157
51062
6154015

Siziň IP: 44.201.99.222
2022-12-08