Habarlar

     Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen ýurdumyzda döwrebap enjamlar bilen üpjün edilen ýagty hem tämiz synp otaglary bolan ençeme mekdepler çagalary garşy aldy. Şeýle mekdeplerimizde biri-birinden tejribeli, işlerine ökde mugallymlarymyz zähmet çekýär.
    Bilim almak, hünär öwrenmek türkmen halkynyň müňýyllyklaryň dowamynda berk eýerip gelen durmuş kadasy bolup, mekdep mugallymlary hem öz hünär derejesini yzygiderli kämilleşdirýärler. Bu maksada eýerip, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti we Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikdäki meýilnamasynyň esasynda ýurdumyzyň ähli künjeginde mekdep mugallymlary üçin lukmandan deslapky ilkinji kömegi bermegiň endikleri boýunça okuw çärelerini gurnady.
   2021-nji ýylyň 16-17-nji noýabrynda şeýle okuw çäresi Ahal welaýatynyň Tejen şäheriniň 11-nji mekdebinde hem geçirildi. Çärä gatnaşan mugallymlar iki günüň dowamynda durmuşda bolup biläýjek şikeslenmelerde tiz kömek gelýänçä dürli gaýryüzülmeleriň oňüni almaga gönükdirilen tälimleri aldylar.

 

5772126
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
2506
1421
34953
62106
5772126

Siziň IP: 35.170.82.159
2022-05-19