Habarlar

     Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen ýurdumyzda döwrebap enjamlar bilen üpjün edilen ýagty hem tämiz synp otaglary bolan ençeme mekdepler çagalary garşy aldy. Şeýle mekdeplerimizde biri-birinden tejribeli, işlerine ökde mugallymlarymyz zähmet çekýär.
    Bilim almak, hünär öwrenmek türkmen halkynyň müňýyllyklaryň dowamynda berk eýerip gelen durmuş kadasy bolup, mekdep mugallymlary hem öz hünär derejesini yzygiderli kämilleşdirýärler. Bu maksada eýerip, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti we Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikdäki meýilnamasynyň esasynda ýurdumyzyň ähli künjeginde mekdep mugallymlary üçin lukmandan deslapky ilkinji kömegi bermegiň endikleri boýunça okuw çärelerini gurnady.
   2021-nji ýylyň 16-17-nji noýabrynda şeýle okuw çäresi Ahal welaýatynyň Tejen şäheriniň 11-nji mekdebinde hem geçirildi. Çärä gatnaşan mugallymlar iki günüň dowamynda durmuşda bolup biläýjek şikeslenmelerde tiz kömek gelýänçä dürli gaýryüzülmeleriň oňüni almaga gönükdirilen tälimleri aldylar.

 

Dekabr 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
6153856
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
665
1562
7998
51062
6153856

Siziň IP: 44.201.99.222
2022-12-08