Habarlar

    “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda аta Watanymyz barha şanly wakalara beslenýär. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň 25-nji sentýabrda geçirilen mejlisinde hormatly Prezidentimiz “Garaşsyzlyk-bagtymyz” atly kitabyny peşgeş berdi.
    Türkmenstanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň merkezi edarasynda 2021-nji ýylyň 04-nji oktýabrynda Hormatly Prezidentimiziň “Garaşsyzlyk-bagtymyz” atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi. Bu dabara Jemgyýetiň işgärleri we meýletinçileri gatnaşdylar. Dabarany TGÝMJ-niň ýolbaşçylarynyň çykyşy bilen başlandy. Olar hormatly Perzidentimiziň halkyna peşgeş beren “Garaşsyzlyk-bagtymyz” atly kitabynyň döwlet Garaşsyzlygymyzyň üstünliklere beslenen 30 ýyllyk taryhy ýoluna, agzybirlik, jebislik ýörelgelerimize bagyşlanandygyny aýdyp geçdiler. Dabarada çykyş edenler Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda Türkmenistan döwletimiziň dünýä arenasynda, sebit we dünýä ähmiýetli işlere işjeň gatnaşýan döwlet hökmünde çykyş edýändigini belläp geçdiler.

Yanwar 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
5528953
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
5773
1559
42044
85106
5528953

Siziň IP: 54.161.98.96
2022-01-21