Habarlar

   Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Balkan welaýat bölüminiň Türkmenbaşy etrap şahamçasynyň meýletinçileriniň gurnamagynda tomus dynç alyş möwsüminde okuwçylaryň arasynda “Düzdim” oýny geçirildi. Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, sport güýjüň, gözelligiň, saglygyň we belent ruhuň utgaşmasydyr. Mähriban Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy netijesinde ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmek döwlet syýasatynyň möhüm bölegine öwrüldi. Bedenterbiýäniň we sportuň ösdürilmegine hemmetaraplaýyn ýardam bermek hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda olimpiýa hereketiniň ýörelgelerine we gymmatlyklaryna ygrarlydygyny iş ýüzünde görkezýän hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň döwlet syýasatynyň iň möhüm ugurlarynyň biridir. Biziň ýurdumyz sport ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy hem üstünlikli ösdürýär. Çagalar hormatly Prezidentimizе jan saglyk, uzak ömür, il bähbitli dünýä ähmiýetli işlerinde rowaçlyk arzuw etdiler!

Yanwar 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
5528884
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
5704
1559
41975
85106
5528884

Siziň IP: 54.161.98.96
2022-01-21