Habarlar

    Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň arasynda gol çekilen ýlalaşygyň esasynda Jemgyýet tarapyndan 2021-nji ýylyň iýul aýyndan “Dowamly keseli bolan adamlara öýünde saglygy goraýyş we durmuş taýdan hyzmatlar” taslamasy amala aşyrylyp başlady. Bu taslamanyň esasy maksady: Dikeldiş we durmuş üpjünçilik goldawyna öýünde mätäç bolan dowamly ýokanç däl keselli uly ýaşly adamlaryň durmuş, saglyk ýagdaýlaryny gowulandyrmak maksady bilen ýaşaýan ýeri boýunça durmuş we saglygy goraýyş hyzmatlaryny gurnamak.
     Taslamanyň çäginde gözegçilikdäki kömek alyjy adamlar bu gün taslamanyň işine uly baha berdiler. Taslamanyň kömek alyjysy 1950-nji ýylda doglan Kerimowa Swetlana bilen geçirilen duşuşykda ol TGÝMJ-niň şepagat uýalarynyň öz ýagdaýynda häli-şindi habar tutup, durmuş meselelerinde goldaw berýändiklerini belläp, şepagat uýalarynyň özüniň saglyk ýagdaýyny dikeltmekde hem kömek berýändiklerini aýtdy. Ýagny, Swetlana Kerimowanyň uzak ýere ýöräp bilmeýändigini göz öňüne tutup, Jemgyýetiň şepagat uýalary kömek alyjynyň saglyk ýagdaýyny anyklamak üçin barlaglardan geçirmek maksady bilen ony Aşgabat şäheriniň 14-nji Saglyk öýüne alyp bardylar. Saglyk öýüniň ýolbaşçylary bilen hyzmatdaşlyk esasynda Swetlana Kerimowa lukmanlaryň gözegçiliginden we geçirilen barlaglaryň netijesinde bejergi bellendi, degişli maslahatlar berildi.
    TGÝMJ-ti öz Tertipnamalaýyn iş ugurlaryny ýerine ýetirmekde döwlet edaralary bilen hyzmatdaşlyk saklap, kömek alyjylaryň döwlet tarapyndan berilýän ýokary hilli hyzmatlardan peýdalanmagyna ýardam berýärler.

 

Awgust 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5979235
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
676
876
37537
79102
5979235

Siziň IP: 44.200.30.73
2022-08-18