Habarlar

    Türkmen ogullarynyň, Beýik Watançylyk Urşunda görkezen gahrymançylyklary türkmen halkynyň ýadynda ebedidir. Türkmen gelin-gyzlarynyň, atalarymyzyň watan diýip tylda zähmet çekip gözkezen edermenlikleri, olaryň öz altyn-kümüş gymmat baha şaý-seplerini watana kömek bolsun diýip eden haýyr-sahawat işleri biziň ýaşlarymyza görelde alarlyk. Ynha bu gün hem biziň ata-babalarymyzyň Beýik Watançylyk Urşy ýyllarynda görkezen edermenlikleri barada ýaşlaryň arasynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Bu çärede Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Ahal welaýat bölüminiň meýletinçileri uruş wakalaryndan gürrüň berýän gysgajyk sahnalar bilen çykyş etdiler. Mekdep okuwçylary bolsa öz aralarynda çeper-edebiýat bäsleşigini gurnadylar. Çäre diýseň gyzykly we täsirli geçdi.

Iyun 2021
Du Si Ca Pe An Se Ye
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
4883211
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
6565
5036
117671
171006
4883211

Siziň IP: 34.228.52.223
2021-06-22