Habarlar

     Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde, ,,Türkmenistan parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany“ ýylynda Ýeňişiň şanly 76 ýyllygy diňe bir biziň döwletimizde dälde, eýsem dünýäniň ençeme döwletlerinde giňden bellenip geçilýär.
      Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýat bölüminiň işgärleri we meýletinçileri hem öz gezeginde, welaýatyň Saýat etrabynyň ýaşaýjysy Beýik Watançylyk Urşunyň weterany Mämmet Ömirowy bu şanly baýramçylyk bilen gutlamak üçin onuň öýünde myhmançylykda boldular we Jemgyýetiň adyndan sowgatlary gowşurdylar. Mämmet aga Jemgyýetiň işgärlerini we meýletinçilerini çaý başynda garşylap, urşuň elhenç ýyllarynda bolup geçen wakalary hem-de öz durmuş tejribesini gürrüň berdi. Mämmet Ömirow ýurdumyzyň gülläp ösmegi ugrunda, adamlaryň bagtyýar we eşretli durmuşda ýaşamagy üçin beýik işleri durmuşa geçirýän Hormatly Prezidentimize özüniň çäksiz minnetdarlygyny bildirdi.

Iyun 2021
Du Si Ca Pe An Se Ye
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
4883186
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
6540
5036
117646
171006
4883186

Siziň IP: 34.228.52.223
2021-06-22