Habarlar

   Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Daşoguz welaýat bölüminiň hünärmenleri Gyzyl Ýarymaý Jemgyýetiniň Türkmenistanda döredilmeginiň 95-ýyllygy mynasybetli, Jemgyýetiň hormatly agzasy Tirkeş Majyýewe TGÝMJ-niň alyp barýan ynasanperwerlik işlerinde ýakyndan beren ýardamlary üçin minnetrdarlyk haty we ýadygärlik sowgatlaryny gowşurdylar. 71 ýaşly Tirkeş Majyýew saglygy goraýyş işgäri bolup işlemek bilen, 2012-nji ýylyň mart aýynda Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň hormatly agza diýen şahadatnamasynyň gowşurylandygyny uly buýsanç bilen gürrüň berýär. Duşuşygyň dowamynda ol welaýat bölüminiň hünärmenlerine özüniň zähmet ýoly barada täsirli gürrüňler berip, Watanymyzyň gülläp ösmegine, her birimiziň halal zähmet bilen goşant gоşmagymyzy ündedi.

5772319
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
2699
1421
35146
62106
5772319

Siziň IP: 35.170.82.159
2022-05-19