Habarlar

   “Türmenistanyň – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda türkmen topragynda Nowruz baýramy giňden bellenip geçilýär. Nowruz güni Merkezi Aziýadan başlap, Balkan hem-de Ýakyn gündogar ýurtlaryna çenli bolan aralykda ýaşaýan halklaryň, şol sanda türkmen halkynyň özboluşly hem-de köpugurly belent ruhy we ahlak gymmatlyklaryny, taryhy-medeni däplerini beýan edýän baýram hökmünde bellenip geçilýar.
   Türkmenistanda Nowruz baýramy belenilýän günleri TGÝMJ-niň işgärleri we meýletinçileri tarapyndan baýramçylyk çäreleri gurnaldy. Bu çäreler Türkmen halysynyň Milli muzeýinde we Türkmenistanyň inžener-tehniki we ulag kommunikasiýa institutynda geçirildi. Çärelere TGÝMJ-niň işgärleri we meýletinçileri çykyş edip, bu baýramçylygyň medeni däpleri wagyz edýän baýramçylyk hökmünde halklary ýene-de bir mertebe ýakynlaşdyrýandygyny belläp geçdiler. Çärelerde türkmen halk aydymdyr- sazlary ýerine ýetirilmegi we talyp döredijilik toparlarynyň çykyş etmegi baýramçylyga üýtgeşik öwüşgin berdi.

 

4541824
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
1038
3000
54935
159984
4541824

Siziň IP: 34.204.201.220
2021-04-18