Habarlar

      Baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti ilatyň saglygyny goramakda, olara durmuş taýdan goldaw bermekde, ýaşlary milli däp-dessurlaryň ruhunda terbiýlemekde we ynsanperwerlik gymmatlyklaryny ýaýratmakda Hormatly Prezidentimiziň öňde goýan maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmeginde öz saldamly goşandyny goşýar.
      Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýat bölümi tarapyndan “Ýiti respirator keseli näme? Keseliň öňüni alyş çäreleri” ady bilen iki günlik okuw maslahaty geçirildi. Maslahata TGÝMJ-niň Lebap welaýat bölüminiň işgärleri, meýletinçileri we hyzmatdaş guramalaryň wekilleri işjeň gatnaşdylar. Okuw maslahatynda adamzat ýaşaýşynda dürli ýokanç we ýokanç däl keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak, şol sanda ýiti respiratop keseliniň öňüni almak çäreleri, ýaş neslimiziň beden we ruhy taýdan sagdyn bolup ýetişmegini gazanmak maksatly mowzuklar boýunça çykyşlar gurnaldy. Maslahatyň dowamynda gatnaşyjylar ýiti respirstor keseli barada prizentasiýa çykyşlaryna, arassaçylygyň kadalary boýunça gysga göwrümli wideoroliklere tomaşa etmek, işjeň meýletinçiler tarapyndan diňleýjiler bilen toparlara bölünip işlemek, sorag-jogap alyşmak, okuwdan öňki we soňky bilim synaglaryny ýerine ýetirmek bilen özleriniň bilimlerini kämilleşdirdiler.

4542130
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
1344
3000
55241
159984
4542130

Siziň IP: 34.204.201.220
2021-04-18