Habarlar

        Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ,,Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet Maksatnamasyny” durmuşa geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Bilim, Sport we ýaşlar syýasaty ministrlikleri we Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti bilen bilelikdäki meýilnama gol çekildi. Bu meýilnamanyň esasynda Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan TGÝMJ-niň meýletinçileri üçin onlaýn okuw çäreleri geçirilýär. Okuw çärelerinde meýletinçi-talyplaryň diňe bir öz saýlap alan hünärleri däl-de, eýsem beýleki ugurlar boýunça hem öz gözýetimlerini giňeltmäge mümkinçilik aldylar. Şol sanda bu okuw-maslahatlar zähmetsöýer, ylymly-bilimli, watansöýüji, ynsanperwer, ýurduň hemmetaraplaýyn ösüşine mynasyp goşant goşýan kämil nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek hem-de ýaşlarda ruhy-ahlak gymmatlyklaryny we sagdyn durmuş ýörelgelerini kemala getirmekde uly ýardam berjekdigine berk ynanýarys.

 

4541850
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
1064
3000
54961
159984
4541850

Siziň IP: 34.204.201.220
2021-04-18