Habarlar

      Gahryman Arkadagymyzyň öňde goýan wezipelerinden ugur alyp, Berkarar Döwletiň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň mundan beýläk hem gülläp ösmegi üçin Hormatly Prezidentimiziň belent maksatnamalaryny halk köpçüligine düşündirmek, olary durmuşa geçirmekde raýatlarda işjeň gatnaşmak isleglerini döredýän ruhlandyryjy işleri we çäreleri täzeçe gurnamak hem-de täze netijeli usullary ulanyp, yzygiderli düşündiriş işlerini geçirmek biziň esasy wezipelerimiziň biridir. Bu ugurda Jemgyýetimiziň işgärleri we meýletinçileri ilat köpçüliginiň arasynda giň gerimli işleri alyp barýarlar. Ýylyň ýylyna Jemgyýetimiziň meýletinçileriniň hatary dürli pudaklarda zähmet çekýän, ýokary, ýörite orta we orta okuw mekdeplerinde bilim alýan höwesli ýaşlaryň hasabyna artdyrylýar. Daşoguz welaýat bölüminde 2020-nji ýylyň dowamynda jemi 120 sany täze meýletinçi kabul edilip, häzirki wagtda olaryň sany 500-e ýetdi.
     2021-nji ýylyň fewral aýynda bolsa, TGÝMJ-niň Daşoguz welaýat bölüminiň mejlisler zalynda täze kabul edilen meýletinçileriniň arasynda Jemgyýetimiziň alyp barýan iş ugurlary, meýletinçilik we ynsanperwerlik we umumadamzat gymmatlyklaryny wagyz etmek, Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý Halkara Hereketi barada, sagdyn durmuş endikleri we keselleriň öňüni almak çäreleri, ýaşlar bilen şeýle-de ýaşlar üçin işlemek, Jemgyýete täze agzalary çekmek barada okuw çäresi geçirildi. Okuw çäresiniň soňunda meýletinçilere ýörite sertifikatlar gowşuryldy.

4542159
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
1373
3000
55270
159984
4542159

Siziň IP: 34.204.201.220
2021-04-18