BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

Habarlar

Her yylyň dekabr aýynyň 3-ne dünýäde «Halkara Maýyplar güni» bellenilýär. Balkan welaýatynyň Milli Gyzyl Ýarymaý jemgyýetiniň işgärleri we meýletinçileri Balkanabat şäherinde  «Saglygy dikeltmek boýunça okuw merkeziniň» okuwçylarynyň arasynda « Halkara Maýyplar günine» bagyşlanan dabara geçirildi. Meýletinçiler tarapyndan çagalar üçin oýunjaklar toplandy. Olaryň köpüsi çaganyň daş-töweregindäki dünýäni öwrenmegine we maglumatlary has gowy kabul etmäne kömek edýän, reňkleri, harplary we el hereketleri kämilleşdirmäge niýetlenen oýunjaklar. Baýramçylykda meýletinçiler çagalara oýunjaklary paýladylar, munuň ýerine bagtly çagajyklaryň ýylgyrşyny we şatlygyny aldylar. Mundan başgada merkeze iki sany maýyp arabasy berildi.

Çagalar biziň gelejegimizdir! Bu geljegiň ýagty bolmagy üçin şu günde hem çagalara bilim we şatlyk bermek zerur.

 

 

 

 

 

 

6939486
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
2684
24877
567954
131460
6939486

Siziň IP: 44.201.94.236
2023-03-30