Habarlar

Gökderede ýerleşýän “Ýaşlyk” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde, 2022-nji ýylyň noýabr aýynyň 4-inden başlap 6-syna çenli 19 sany meýletin merkezleriň meýletinçileri we ähli welaýatlardaky TGÝMJ – nyň jogapkärli işgärleriniň arasynda duşuşyk geçirildi.

Bu ýygnagyň maksady we meselesi :

  • işjeň meýletinçileri höweslendirmek we ruhlandyrmak,
  • meýletinçilik,
  • jemgyýetçilik kömek,
  • toparlary gurnamak,
  • ýolbaşçylyk,
  • maksatlary kesgitlemek,
  • çagalar we toparlar üçin çäreleri meýilleşdirmek,
  • adam resurslaryny dolandyrmak,
  • meýletinçileriňişine baha bermek ( aýratynlyklar, üstünliler, kynçylyklar,çeşmeler,meýilnamalar, pikirler )

Her bir meýletin merkeziň başarnyklarynyň ýokarlanmagyna baha bermek, TGÝMJ bölümine goldaw bermek, beýan ediş hasabaty boýunça kiçi okuw işlerini geçirmek, olary täze we birmeňzeş standartlara çykarmak baradady. Bu ýygnanşygyň meýilnamasy işgärler we meýletinçiler tarapyndan geçirilen okuwlardan we meýletin guramalara baha bermekden ybaratdyr. Geçirilen çäräniň soňunda bolsa ähli işjeň meýletinçiler sylaglandy. Ähli meýletinçilere geçirilen okuwa gatnaşandyklary üçin gymmat bahaly sowgatlar we şahadatnama gowşuryldy. Meýletinçiler öz prezentasiýalaryny we görkeziş programmalryny Türkmenistanyň çäginde bilelikde geçirdiler. Gökderäniň ajaýyp ýerlerine aýlandylar. Şahsy we iş taýdan kämilleşmek üçin täze ukyp we başarnyklary öwrendiler. Okuwlary we ussatlyk sapaklary meýletinçi hünärmenler tarapydan gurnalyndy. Olar bu çäräni gurnamakda we geçirmekde TGMÝJ – nyň hünärmenlerine garşylyksyz kömek etdiler.

Gatnaşyjylar peýdaly maglumatlar we ukyplar bilen tanyşdylar. Mundan başga- da öz aralarynda dostlaşdylar. Olaryň hemmesi özleriniň hoşniýetli adamalary bir ara getirýän bir – birine kömek etmek isleýän ösüşe goşant goşmak isleýän uly maşgalanyň bir bölegi diýip hasap edýärler. Meýletinçileriň özleri çagalar üçin oýunjak ýygnamak, aýatyn mekdepde ilkinji kömegi öwretmek we meýletinçiligi ösdürmek barada meýilnamasyny düzdüler.

Işgärler hasabat resminamalrynyň täze görnüşlerini hem aldylar we TGMÝJ – nyň meýletin merkezleriniň ýurtdaky mümkinçiliklerine baha berdiler. Mundan başga –da paýtagtymyzyň myhmanlary Aşgabat şäheriniň ajaýypgözel ýerlerine aýlanmagy başardy. Birnäçe ýatdan çykmajak gowy pursatlaryň şaýady boldular. Meýletinçiler tarapyndan düzülen meýilnama we dogry goldaw netijesinde TGMÝJ Türkmenistanda meýletinçiligiň ösmegine goşant goşup biler.

Biz meýletinçilereiň sanynyň köpelmegine we şol bir babatda geçirilýän çäreleriň artjakdygyna ynanýarys. Dünýä tejribesi ilatyň jemgyýetçilik işjeňliginiň ähmiýetini tassyklaýar. Esasan hem meýletinçiligiň ösmegi oňyn üýtgeşmelere, birek – birege kömek etmek we adamlary birleşdirmege getirip biler. TGMÝJ – nyň merkezi edarasynda we mundan başga- da welaýatlaryň ählisinde ýerleşýän TGÝMJ – nyň jogapkärli işgärleri täze meýletinçileri kabul edip işlämäge taýýar.

Paýtagt we welaýat merkezleriniň meýletinçileri üçin telefon belgiler :

Aşgabat 930749

Balkanabat 800222777334

Mary 80052258480

Änew 80013744620

Türkmenabat 80042258615

Daşoguz 80032292813 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fewral 2023
Du Si Ca Pe An Se Ye
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
6241802
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
842
888
1730
52254
6241802

Siziň IP: 3.235.195.196
2023-02-02