Habarlar

2022-nji ýylyň 21-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýeti  Birleşen Milletler Guramasynyň Tebigy betbagtçylyklaryň töwekgelçiligini azaltmak boýunça müdirligi (UNDRR) we Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasy (ÝUNISEF), Goranmak ministrligi we bilen birlikde Tebigy betbagtçylyklaryň töwekgelçiligini azaltmagyň Halkara güni mynasybetli çärä gatnaşdy. Türkmenistanda tebigy betbagtçylyklary azaltmak we 2015-2030-njy ýyllarda Betbagtçylyklaryň töwekgelçiliklerini azaltmak (TBTA) boýunça 2015-nji ýylyň mart aýynda Ýaponiýada geçen BMG-niň tebigy betbagtçylyklaryň töwekgelçiligini azaltmak boýunça III Bütindünýä maslahatynda kabul edilen “Sendaý çarçuwaly maksatnamasyny” (SÇM) işjeň durmuşa geçirmek boýunça öňegidişligiň gazanylanlygyny bellemek üçin baýramçylyk çäresini geçirdi.

Çärä adatdan daşary ýagdaýlar boýunça edaralaryň ýolbaşçylary, halkara we jemgyýetçilik guramalary, şeýle-de Türkmenistanyň bu ugurda gazananlaryny, adatdan daşary ýagdaýlara onuň taýýarlygyny, şeýle-de tebigy betbagtçylyklaryň töwekgelçiliklerini azaltmak boýunça gazanylan ösüşi görkezmek üçin ýaşlar gatnaşdylar. 1948-nji ýylda Aşgabatda bolup geçen pajygaly ýer titremesiniň pidalaryny ýatlap we öňünden duýduryş ulgamlarynyň wajyplygyny nygtaýan çykyşlar geçirildi. Çäre “Durnuklylygyň aýdymy” atly bäsleşige gatnaşyjylaryň ýerine ýetirmegindäki aýdymlar bilen tamamlandy.

 

 

 

 

Fewral 2023
Du Si Ca Pe An Se Ye
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
6241647
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
687
888
1575
52254
6241647

Siziň IP: 3.235.195.196
2023-02-02