Habarlar

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Balkan  welaýat  bölüminiň işgärleri tarapyndan, Türkmenbaşy etrabynyň merkezi kitaphanasynda  okyjylaryň arasynda  “Arkadagyň şygarlary dillermize dessandyr” ady bilen gürrüňdeşlik çäresi  geçirildi. Hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen ýurdumyzda ýaşlaryň ylym-bilim hem-de çeper döredijilik bilen meşgullanmaklaryna giň ýol açylýar. Gahryman Arkadagymyzyň ýazan kitaplary ýaş nesillere görelde mekdebi bolup durýar diýip bellap geçdiler.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylym-bilim ulgamyny ösdürmekde we ýaşlar syýasatyny dabaralandyrmakda alyp barýan tutumly işleri üçin çärä gatnaşanlar Hormatly Prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar.

 

  

 

 

 

 

6032017
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
949
1597
32738
57581
6032017

Siziň IP: 44.201.97.26
2022-09-25