Habarlar

2022-nji ýylyň  iýul aýynyň 01-05-i aralygynda TGÝMJ-niň Daşoguz welaýat bölüminiň işgärler we meýletinçiler tarapyndan “Bagtyýar nesil” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde dynç alýan çagalaryň arasynda “Howanyň üýtgemegi” mowzugy boýunça okuw sapaklaryny geçirdiler. TGÝMJ-niň Daşoguz welaýat bölüminiň işgärler we meýletinçiler 5 günüň dowamynda çagalara howanyň üýtgemek meselesi, howanyň üýtgemegi tebigata we adama edýän täsiri barada gürrüň berdiler.

Geçirilen okuw sapaklaryny berkitmek maksady bilen, çagalaryň gatnaşmagynda sahnalar, aýdym-sazly çykyşlary boldy, olary milli lybaslarda ýaş aýdymçylar we tançylar uly joşgun bilen ýerine ýetirdiler. Çäräniň ahyrynda eziz Watanymyz  hem-de bagtyýar çagalyk hakynda goşgy setirleri bilen öz duýgularyny beýan etdiler.       

 

 

 

 

6031907
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
839
1597
32628
57581
6031907

Siziň IP: 44.201.97.26
2022-09-25