BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

Habarlar

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň ýaş raýatlaryň bagtyýar durmuşyny üpjün etmek işinde uly üstünlikleri gazanandygyny ynamly aýtmak bolar.

 Häzirki wagtda ýurdumyzda maşgalany goldamak, enäniň we çaganyň saglygyny goramak boýunça toplumlaýyn çäreleriň ulgamy hereket edýär, ösüp gelýän ýaş nesliň mynasyp terbiýelenmegi we bilim almagy, olaryň boş wagtlaryny gyzykly, peýdaly geçirmekleri üçin ähli şertler döredildi, degişli hukuk binýady kemala geldi.

Ýurdumyzda amala aşyrylýan ugurdaş özgertmeler we maksatnamalar, şol sanda “Saglyk” Döwlet maksatnamasy, Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy, çaganyň irki ösüşi boýunça 2020 — 2025-nji ýyllar üçin Milli strategiýa, 2021 — 2025-nji ýyllar üçin “Sagdyn ene — sagdyn çaga — sagdyn geljek” atly strategiýa bu ugurdaky öňde goýlan wezipeleri çözmäge gönükdirilendir.

TGÝMJ-niň işgärleri we meýletinçileri  Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli  baýramçylyk  çäresini  Aşgabat  säherinde  çagalaryň  gatnaşmagynda  uly dabara bilen belläp  geçdiler.  Çagalar eziz Watanymyzy —  wasp edýän goşgulary,  aýdymlary  aýtdylar. Çagalar bagtyýar durmuşda ýaşaýarlar, geljege ynamly garaýarlar, olaryň arzuwlary hasyl bolýar.

 

 

 

Sentyabr 2023
Du Si Ca Pe An Se Ye
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
10560630
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
2646
22422
485622
574138
10560630

Siziň IP: 44.197.111.121
2023-09-24