Habarlar

   Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe her ýylyň ýaz we güýz aýlarynda köpçülikleýin bag ekmek boýunça ählihalk ýowaryny geçirmek asylly däbe öwrüldi. 2022-nji ýylyň 20-nji martynda Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Daşoguz welaýat bölüminiň hünärmenleri we meýletinçileri welaýatyň çäginde giň meýdanda guralan köpçülikleýin bag oturtmak ýowaryna uly ruhubelentlikde işjeň gatnaşdylar. Ählihalk ýowarynda ýörite taýýarlanan ýerlerde saýaly, pürli miweli agaçlaryň müňlerçe nahallary ekildi. Sanlyja ýyldan bu ýerler bagy-bossanlyga öwrülip, tebigatymyzyň gözelligine gözellik goşup, ýaşaýşymyzyň ekologiýa taýdan arassa bolmagyna oňyn täsirini ýetirer.

Dekabr 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
6154004
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
813
1562
8146
51062
6154004

Siziň IP: 44.201.99.222
2022-12-08