BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

BAŞ SAHYPA

    Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ata Watanymyz gün-günden gülläp ösýär. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen ýetilen sepgitler, ösüşler, özgerişleri bilen tamamlanyp barýan 2021-nji “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýyly taryha altyn harplar bilen ýazylan ýyllaryň biri boldy. Bosagamyzda duran ýetip gelýan 2022-nji taze ýyl baýramçylygyny garşylamak üçin Ata Watanymyzyň her bir künjeginde arçalar bezelip ýurdumyzyň görküne hasda görk goşýar. Täze ýyl baýramçylygy öwşün atýan arçalar, dürli çyrajyklar bilen bezeg berip duran köçeler halkyň şatlygyna has-da şatlyk goşýar. Biz hem Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Balkan welaýat bölüminiň Türkmenbaşy etrap şahamçasynyň gurnamagynda kömege mätäç doly ýetim, maýyp çagalaryň ruhuny galkyndyrmak maksady bilen täze ýyl süýjülik sowgatlaryny paýladylar. Täze ýyl süýjülik sowgadyny alan her bir çaga şatlanyp goşgy, aýdym aýdyp öz ýürek buýsançlaryny beýan etdiler. Çagalar, halkymyzyň abadan, bagtyýar, sagdyn durmuşy üçin ähli mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, il ýurt bähbitli, dünýä ähmiýetli işleriniň rowaç bolmagyny arzuwladylar!

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Iyun 2023
Du Si Ca Pe An Se Ye
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
8497615
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
17173
27722
236971
606278
8497615

Siziň IP: 44.200.145.223
2023-06-09