BAŞ SAHYPA
 •  

   

   

   TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

  “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti 1926-njy ýyldan bäri Halkara

  Gyzyl  Haç  we  Gyzyl  Ýarymaý Hereketiniň  ynsanperwerlik,  bitaraplyk  garaşsyzlyk

  meýletinlik ýaly düýpli ýörelgelerine laýyklykda hereket edip, gündelik durmuşynda

  we adatdan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatyna ynsanperwerlik kömegini

  bermek boýunça döwletimiziň ygtybarly kömekçisi bolup gelýär”

         2021-nji ýylyň dekabr aýynyň 9-dan 17-si aralygynda Gyzyl Haç Halkara Komitetiniň Merkezi Aziýadaky wekilliginiň başlygy hanym Sangita König Türkmenistana geldi.
Türkmenistanyň hökümetiniň çakylygynyň esasynda hanym König ,,Parahatçylygyň we ynanyşmagyň syýasaty- halkara howpsuzlygyna, ygtybarlyga we osüşe esaslanýar” atly Halkara konferensiýasyna we Türkmenistanyň Bitaraplygyna bagyşlanyp geçirilen resmi çärelere gatnaşdy.
   Öz sapary döwründe GHHK Merkezi Aziýadaky wekilliginiň başlygynyň Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň ýolbaşçysy bilen duşuşygy gurnaldy. Duşuşygyň dowamynda GHHK-niň we TGÝMJ-niň özara hyzmatdaşlygyny mundan beýläk hem ösdürmek boýunça birnäçe soraglar ara alnyp maslahatlaşyldy.
   Şeýle-de hanym Sangita König TGÝMJ-niň Mary we Lebap welaýatlaryndaky bölümlerine baryp gördi we Jemgyýetiň işgärleri we meýletinçileri bilen duşuşdy. TGÝMJ-niň meýletinçileri myhman bilen iňlis dilinde söhbetdeşlik gurnap, öz meýletinçilik işleri barada gürrüň berdiler. Meýletinçier TGÝMJ-de keselleriň öňüni almak boýunça, Halkara  Ynsanperwer Hukugy barada, adatdan daşary ýagdaýlarda özüňi alyp barmagyň düzgünleri boýunça bilimleri ýaýartmakda alyp barýan işleri barada gürrüň berip, meýletinçileriň Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý Hereketiniň işinde uly güýçdigini aýdyň görkezdiler.
   Duşuşygyň soňunda Sangita König TGÝMJ-niň işgärlerine we meýletinçilere netijeli hyzmatdaşlyk üçin we myhmansöýerlikleri üçin öz minnetdarlygyny bildirdi.

 

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Yanwar 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
5528885
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
5705
1559
41976
85106
5528885

Siziň IP: 54.161.98.96
2022-01-21