BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

BAŞ SAHYPA

   Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýat bölümi ähli edara-kärhanalarda öwüt-ündew we amaly okuw çärelerini yzygiderli geçirýär. Şu günlerde raýatlaryň bilim derejesini kämilleşdirmek, asuda we abadan ýurdumyzda asylly däbe öwrülen sagdyn-durmuş ýörelgelerine ünsi güýçlendirmek maksady ikitaraplaýyn gol çekilen meýilnamanyň esasynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Lebap welaýat Baş bilim müdirligine degişli ähli orta mekdeplerinde we çagalar baglarynda zähmet çekýän bilim işgärleriniň arasynda geçirilýän “Lukmandan deslapky ilkinji kömek bermegiň endiklerini” öwretmek boýunça Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiň welaýat bölüminiň häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda abzallaşdyrylan okuw otagynda bilim işgärleri üçin gurnalan tapgyrlaýyn iki günlik amaly okuw çäreleri dowam edýär. TGÝMJ-niň ýörite tälimçileri tarapyndan okadylýan okuwlar diýseň täsirli hem gyzykly geçýär. Ýol-ulag hadysalarynda, ýaşaýyş jaýlarynda, görnüşine garamazdan ähli edara-guramalarda, çölde we suwda, tokaýlarda duş gelip biläýjek her bir hadysanyň üstünde aýratyn durlup geçildi, bolan hadysa netijesinde ejir çekenleri halas etmek üçin lukmanlar gelmezinden öň, lukmançylykda ulanylýan serişdeler tapylmadyk halatynda gol aşagynda bar zatlardan ýerlikli we dogry peýdalanmagyň usullary görkezildi. Ýaş tapawudyna garamazdan her bir adamyň durmuşynda gabat gelip biläýjek döwük-ýenjiklerde, bogulmalarda, zäherlenmelerde, ýanyklarda, zäherli ýylanyň çakmagynda, mör-möjekleriň ýa-da haýwanlaryň dişlemeginde, ýürek-öýken reanimasiýasynda we tok urmagynda ejir çekene ilkinji gaýragoýulmasyz kömegi bermegiň ýollary diňleýjilere prezentasiýalar we tejribeler arkaly giňişleýin öwredildi. Okuw-maslahatyň barşynda diňleýjileriň ýokarda ady agzalan mowzuklar boýunça sowalnamalar arkaly okuwdan öňki we soňky bilimleri barlanyldy. Adamyň ömrüni halas edip, saglygyny gorap saklamaga gönükdirilen kömegi bermegiň dogry ýollaryny bilmek her birimiziň borjumyzdygy nygtalyp geçildi. Okuwy üstünlikli okap tamamlan bilim işgärlerine “Lukmandan deslapky ilkinji kömek bermegiň endiklerini” öwrenendigi baradaky ýörite güwänamalar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy. Her birimiziň sagdynlygymyz-jemgyýetimiziň sagdynlygy, jemgyýetiň sagdynlygy bolsa biziň döwletimiziň abadanlygy we baýlygydyr. Esasy maksadymyz bolsa, bagtly geljegiň hatyrasyna döwrüň talabyna laýyk zähmet çekmekdir.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Iyun 2023
Du Si Ca Pe An Se Ye
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
8497349
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
16907
27722
236705
606278
8497349

Siziň IP: 44.200.145.223
2023-06-09